Робоча програма навчальної дисципліни
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница1/6
Дата публикации10.05.2013
Размер0.97 Mb.
ТипДокументы
www.uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом

МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) політології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПорівняльна політологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки політологія 7.040301 шифр галузі 0403 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності політологія 7.040301 (шифр і назва спеціальності)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Порівняльна політологія

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
за напрямом підготовки: політологія 7.040301, спеціальністю політологія 7.040301, 2010 р. - __ с.


Робоча програма складена докт.політ.н., проф. кафедри політології Романюк А.С.

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ /__________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ-1

Теоретичні та методологічні засади курсу. Розуміння логіки розвитку/еволюції порівняльної політології у ХХ ст. Усвідомлення сутності і еволюції порівняльного методу.


Окреслення основних етапів розвитку/еволюції порівняльної політології у ХХ ст. Розуміння особливості інституціоналізму і неоінституціоналізму. Означення сутності конструкції соціо-політичного поділу, еволюції у другій половині ХХ ст. основних поділів та появи нових.


ЗМ-2

Концептуальний аналіз основних політичних інститутів країн Західної Європи: глави держави, президента, парламенту, премьер-міністра, уряду, політичних партій, виборів тощо.

Порівняльний аналіз повноважень окреслених політичних інститутів, аналіз еволюційних/трансформаційних процесів стосовно окреслених інститутів. Засвоєння інструментів аналізу політичних інститутів – різноманітних систем індексів, а також ознайомлення із практикою проведення порівняння політичних інститутів.Форма

Навчання

Курс

Семестр


Загальний

обсяг

(год.)

Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самостій-на

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)


Залік

(сем.)


Екзамен

(сем.)


ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

ІV

8

180

66

34
32

125

2


5

Вечірня
Заочна
Екстернат
 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Назва змістового модуля

Лекційний курс


Шифр змістового

модуля

Назва теми

Кількість аудиторних годин

ЗМ-1

Методологічні засади порівняльного аналізу політичних інститутів

4
Соціополітичні поділи. Соціально-економічна основа соціополітичних поділів.

2
Етно-мовна та еміграційна основи соціополітичних поділів.

2
Релігійна та територіальна основи соціополітичних поділів.

2
«Нова політика» як основа соціополітичних поділів.

2

ЗМ-2

Інститут глави держави у країнах Західної Європи

2
Порівняльна характеристика парламентів країн Західної Європи

4
Порівняльний аналіз позицій глав урядів

2
Порівняльний аналіз урядів європейських країн

4
Інститут парламентських виборів в європейських країнах

4
Місце політичних партій у політичних системах
країн Західної Європи

4
Участь громадян у політичному житті країн Західної Європи

2
Разом

34


Тематика семінарських занять


Шифр змістового

модуля

Назва теми

Кількість аудиторних годин

ЗМ-1

Теоретико-методологічні засади порівняльного аналізу політичних систем


4
Парламентська форма правління


4
Напівпрезидентська форма правління


4
Канцлерська форма правління


2
Соціополітичний поділ “нова політика”


2

ЗМ-2

Порівняльний аналіз позиції глав держав у країнах Західної Європи

4
Порівняльний аналіз позиції глав урядів країн Західної Європи


4
Порівняльний аналіз урядів країн Західної Європи


4
Порівняльний аналіз парламентів країн Західної Європи


4
Порівняльний аналіз систем територіального устрою країн Західної Європи


2
Разом

32


^ 2.5 Самостійна робота студента
з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Методологічні засади порівняльного аналізу політичних інститутів

15

2

Соціополітичні поділи. Соціально-економічна основа соціополітичних поділів.

10

3

Етно-мовна та еміграційна основи соціополітичних поділів.

10

4

Релігійна та територіальна основи соціополітичних поділів.

10

5

«Нова політика» як основа соціополітичних поділів.

10

6

Інститут глави держави у країнах Західної Європи

10

7

Порівняльна характеристика парламентів країн Західної Європи

10

8

Порівняльний аналіз позицій глав урядів

10

9

Порівняльний аналіз урядів європейських країн

10

10

Інститут парламентських виборів в європейських країнах

10

11

Місце політичних партій у політичних системах
країн Західної Європи

10

12

Участь громадян у політичному житті країн Західної Європи

10
Разом

125 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Список основної літератури:


 1. Алексеєнко І.В. Національні держави в умовах глобалізації світу: (політичні і правові аспекти): Монографія. – К.: Б.в.; Ніжин: Аспект – Поліграф, 2006. – 360 с.

 2. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А.С.Богдановского, Л.А.Галкиной; Под ред. М.В.Ильина, А.Ю.Мельвиля. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

 3. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К.:АМУПП,1997. – 200 c.

 4. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч.посібник. – К.: Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000. – 200 с.

 5. Бурдяк Я. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів: Монографія / Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. – Чернівці: Рута, 2004. – 328 с.

 6. Варзар І. Державна етнічна політика в політолого-етнологічних аспектах: історіологічний аналіз // Наук. Зап./ НАН України, Ін-т політ. І етнонац.дослідж. ім. І.Ф.Кураса. – 2006. – Вип.30, кн.1. – С.107-116.

 7. Вінничук Н. Типологія політичної опозиції // Політ.менеджмент. – 2007. – № 3. – С.51-59.

 8. Гелей С. Політико-правові системи світу: Навч.посібник / Гелей С., Рутар С., КендусО. – Львів: Львів. Комерц. Академія, 2002. – 224 с.

 9. Голосов Г.В. Сравнительная политология: Учебник. – Новосибирск: Изд.-во Новосиб. ун-та, 1995. –196 с.

 10. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика/ Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К.: Генеза, 2006. – 394 с.

 11. Даль Р.А. Введение в теорию демократии. – М.: Наука и СП «Квадрат», 1992. – 158 с.

 12. Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 567 с.

 13. Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. Том 1: Пер. с англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 512 с.

 14. Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. Том 2: Пер. с англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 496 с.

 15. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология / Пер. с англ. – М. : Социально-политический журнал. 1994. – 272 с.

 16. Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 17. Енциклопедія політичної думки. – К.: Дух і Літера , 2000. – 471 с.

 18. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.: Основи, 1996. – 420 с.

 19. Іващенко О. Новий інституціоналізм в економічній соціології: теоретичні підвалини дослідницьких можливостей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С.60-70.

 20. Ильин М.В. Сравнительная политология : научная компаративистика в системе политического знания // Полис. – 2001. – № 4. – С.162-175.

 21. Кармазіна М. Інститут президентства: походження та сутність феномена // Політичний менеджмент. – 2004. – № 3(6). – С. 36-50.

 22. Кармазіна М. Політичні інститути: питання методології дослідження // Історичний журнал. – 2004. – № 12. – С.3-8.

 23. Кармазіна М., Могилевець О. Становлення і розвиток порівняльної методології в політичних дослідженнях // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С.3-17.

 24. Кармазіна М., Щербакова О. Інститут” та “інституція”: проблема розрізнення понять // Політ.менеджмент. – 2006. – № 4. – С.10-19.

 25. Колесник К.О. Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз / Нац.юрид.акад. України ім. Я.Мудрого. – Харків, 2003. – 19 с.

 26. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Видавництво “Червона Калина”, 2002. – 274 с.

 27. Кухта Б., Романюк А., Старецька Л., Угрин Л., Красівський О., Ткаченко Г. Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.

 28. Левенець Ю. А. Держава у просторі громадянського суспільства / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. — К. : Освітня книга, 2006. — 272 с.

 29. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 288 с.

 30. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М.І.Обушного. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.

 31. Павленко І. Правовий статус опозиції. Досвід розвинутих демократій і українські перспективи // Політ.менеджмент. – 2005. – № 5. – С.16-30.

 32. Патнам, Роберт Д. та ін. Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії/ Р.Д.Патнам разом з Р.Леонарді та Р.Й.Нанетті; Пер. з англ. В.Ющенко. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 302 с.

 33. Пауел Дж.-Б. Сучасні демократичні країни. Участь у політичному житті, стабільність і насильство / Пер. з англ.: Христенко О.В., Горбатько В.К. – Харьков: Каравела, 2004.–288 с.

 34. Політична система сучасної України: особливості ставлення, тенденції розвитку / Редкол.: Ф.М. Рудич (голова) та ін. – К.: парламентське вид-во, 1998. – 211 с.

 35. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Систематичний бібліографічний покажчик / О.В.Кресін ( керівник авт. колективу), І.О.Кресіна, О.В.Батанов, О.Л.Бігич та ін. За редакцією О.В.Кресіна, І.О.Кресіної. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 311 c.

 36. Радченко О.В. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві: Монографія. – Харків: Магістр, 2006. – 243 с.

 37. Романюк А., Поліщук Х. Становлення політико-порівняльних близькосхідних досліджень // Грані. – 2007. – №1. – С.135-138.

 38. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД-«Астролябія», 2005. – 366 с.

 39. Романюк А. Політична могутність// Основи політології / За ред. Б.Кухти. Частина 2. –Львів: Вид-во “Кальварія”, 1997. – C.65-69.

 40. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем краін Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.

 41. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів краін Західної Європи. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 393 с.

 42. Романюк А. Становлення порівняльної політології та головні особливості методу поріняльних досліджень// Збірник наукових праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». Вип.16. – 2005. – С.15-21.

 43. Романюк А. Сутність та основні підходи щодо визначення соціально-політичних поділів // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005. – № 1. – С.41 -47.

 44. Романюк А. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С.235 – 244.

 45. Романюк А. Християнська демократія: стан та розвиток у ХХ ст. // Вісн. Львів. ун-ту. Філос. Науки. – 2003. – № 5. – С.324-333.

 46. Романюк А. Уряди меншості у системі урядів країн Західної Європи // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2006. – Вип.17. – С.88 - 94.

 47. Романюк А.С., Шведа Ю.Р., Шумельда Ю.Р. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 162 с.

 48. Рудич Ф. М., Балабан Р. В., Ганжуров Ю. С. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. – К. : Парламентське вид-во, 2006. –412с.

 49. Рябіка В. Сучасна європейська соціал-демократія: досвід і проблеми // Політ. менеджмент. – № 6, 2005. – С.58-65.

 50. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: Тандем, 1996. – 240 с.

 51. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. – К., 1996. –124 с.

 52. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. Пер. з 2-го англ. вид. – К.:АртЕк, 2001. – 224 с.

 53. Серьогіна С.Г. Порядок формування уряду за різних форм правління // Пробл.законності. – 2004. – № 12. – С.3-8.

 54. Сіленко А.О., Коляденко В.А. Соціальна держава: тернистий шлях до визнання. – О.: ТЕС, 2002. – 286 с.

 55. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. – 472 с.

 56. Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М.: Московский общественный научный фонд, 1997. – 378 с.

 57. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / [Авт. Кол.: В.Бакиров, Н.Сазонов, В.Фисун и др.]; Ред. В.Бакиров, Н.Сазонов. – Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2005. – 591 с.

 58. Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – С.144-197.

 59. Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. Посіб. Для студ.вищ.навч.закл. – К.: НМЦВО, 2003. – 266 с.

 60. Участь громадян у політиці: західні концепції 1960-90-х років: Навч. посіб. / В.П.Скоблик. Ін-т держ.упр. та регіон.розв., Ужгород. Держ. ун-т. – Ужгород: Мистецька лінія, 1999.

 61. Фісун О. Типології політичних систем: основні підходи // Політ. менеджмент. – 2005. – № 5. – С. 39-50.

 62. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук; За ред. Б.Кухти. Вид.2-е, перероб. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.

 63. Чернецкий Ю. Сучасний інституціоналізм як напрям соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С.33-45.

 64. Чилкот Р.Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы / Пер. с англ. – М.: ИНФРА М, Издательство “Весь мир”, 2001. – 560 с.

 65. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К.: Основи, 1993. – 143 с.

 66. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995. – 136 с.

 67. Шаповал В.М. Державний лад країн світу – К.: Український Центр Правничих Студій, 1999. – 320 с.

 68. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 69. Шведа Ю. Політичні партії: Енциклопедичний словник. – Львів: Астролябія, 2005. – 488 с. 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ


Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю.

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських занять, якості виконання домашніх завдань, самостійної роботи та активності студента на занятті.

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття)» оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру обраховується сума отриманих балів на семінарських заняттях та модулях. За семестр студент набирає до 50 балів.

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи.

Модульний контроль проводиться двічі на семестр, відповідно до графіка навчального процесу.

Оцінка модульного контролю – змістового модуля (ЗМ-1, ЗМ-2) – виставляється з урахуванням результатів проведеного контрольного заходу цього ЗМ. Використовується десятибальна шкала оцінювання.

З дисципліни «Порівняльна політологія» передбачена така форма звітності, як іспит, який проводиться у кінці семестру. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. На іспиті – максимально 50 балів.^ Оцінка ECTS та визначення

Кількість балів від 1 до 100

Оцінка за традиційною п’ятибальною системою

А – відмінно

91-100

Відмінно

5

В – дуже добре

81-90

Добре

4

С – добре

71-80

Добре

4

D – задовільно

61-70

Задовільно

3

E – достатньо

51-60

Задовільно

3

FX – незадовільно

25-50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0-24

Незадовільно

2 1. ^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- Виступ з основного питання.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях.

- Участь у інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).
Контрольні заходи модульного контролю з «Порівняльна політологія» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми, диктанти термінів/ключових понять та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за ЗМ розробляється викладачем і затверджується кафедрою.

Автор _____________________/___________Романюк А.С.__________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


Затверджено наказом МОН України від “___” ___________ 20 ______ р. №________
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.

  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання спеціальностей 050107 “Економіка...

Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502...

Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни iconЗаняття та короткий зміст
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти...

Робоча програма навчальної дисципліни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти...

Робоча програма навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Правове забезпечення земельної реформи І приватизації земель»

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з ортопедичної стоматології для студентів ІІІ курсу...
Програму ухвалено на засіданні предметноі методичноі комісіі ддма зі стоматологіі «19» травня 2011 р., протокол №4

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з ортопедичної стоматології для студентів 4 курсу...
Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії дз «дма» моз україни зі стоматологіі 2012 р., протокол №


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.uchebilka.ru
Главная страница


don